Masura 6.3-Fermieri- Vrei 15.000 euro (Tu pui 0 lei) ?

[convertkit form=2659418]

În acest articol vei găsi toate informatiile necesare ca să stii dacă poți accesa fonduri europene pentru afacerea ta pe masura 6.3! Vei găsi mai jos și grila de punctaj după care proiectul taă este judecat, alături de proiectele altor fermieri ce doresc accesarea de fonduri europene nerambursabile în anul 2021.

Te invităm să ne contatezi dacă sunt prea multe informații sau dacă dorești să accesezi fonduri europene, după ce ți-ai analizat situația potrivit grilei de punctare de mai jos.


Masura 6.3-Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Masura 6.3-Fermieri- Vrei 15.000 euro (Tu pui 0 lei) ?

PE SCURT


SCOPUL masurii 6.3 este acela de sprijinire a investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

BENEFICIARII :

· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

SPRIJINULNERAMBURSABIL pentru masura 6.3 de 15.000 Euro:

· se acordă în două tranșe astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)


Prevederi generale pentru Masura 6.3 (Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile)
Cine poate beneficia de banii pentru Masura 6.3(Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile)
Conditii ca sa poti accesa fondurile europene pentru masura 6.3
Grila De Punctaj pentru Masura 6.3-VEZI DACĂ POȚI ACCESA FONDURI UE !


Prevederi generale pentru masura 6.3- “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se încadrează, conform prevederilor art.
19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 06
„Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 2A
„Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea
restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a
orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole”.

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop:

 • îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
 • creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevăzute în Planul de afaceri.

În cadrul acestei sesiuni, proiectele care vizează dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zona
montană vor beneficia de alocare distinctă.

Încadrarea exploatației într-un UAT din zona montană, se va marca în Cererea de finanțare și
trebuie să corespundă cu înregistrarea în IACS – APIA (localităţile marcate cu abrevierea ANC-ZM)

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU MASURA 6.3- “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

În cadrul acestei submăsuri se va acorda sprijin prin Instrumentul de redresare al Uniunii Europene
(EURI), în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020. Astfel această
submăsură deschide o cale către o redresare economică rezistentă, durabilă și digitală prin
dezvoltarea fermelor mici.

În cazul dezvoltării fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea
structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole
viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei
acestora, conducând la redresare economică și reziliență.
În cadrul Planurilor de afaceri vor fi prioritizate și promovate activitățile de protecție a mediului și
utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd cât și agricultura
de precizie, în vederea protejării solului și a utilizării cât mai eficiente a apei, energiei și inputurilor.

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin
această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație
agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii minime de 8 clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de
 • finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
 • ca persoană fizică autorizată;
 •  ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 •  ca întreprindere familială;
 •  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr.31/
 • 1990, reprezentată prin:
 •  asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
 • o asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul
 • persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite
 • controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitatea Decizi

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant
( „societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L.- D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/
2011 cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare
pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.

să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent
de forma de organizare economică;
 să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor
art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice
etapă de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă
care accesează/ a accesat submăsura 6.3.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
 are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O (valoare producţie standard)
 este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de
Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie
în Registrul agricol, de către solicitant:

 • în nume propriu (persoană fizică) sau
 • sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul
  submăsurii 6.3.

În cadrul unei familii (soț/ soție), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin,
indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA,
II, IF, SRL).
Verificarea se face și în cazul soțului/ soției care au beneficiat de acest tip de sprijin pentru
aceeași exploatație și care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007 – 2013, aferente
beneficiarilor măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141.
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie
încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare.
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor
pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care
conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare
și monitorizare a proiectelor.
În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei
autorizate/ societăţii.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare
a exploatației agricole pe durata de execuţie a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție,
în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în
nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.
Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant
pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.


Categoriile de solicitanţi ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014-2020,
restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:
 solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru
Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, inclusiv
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea – deciziilor de finanțare;
 beneficiarii măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” sau 411-112 din cadrul PNDR
2007-2013;
 beneficiarii măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141
care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 Decizia de finanțare se consideră
finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată;
 beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau ai
măsurilor omoloage din sM 19.2 Dezvoltare locală LEADER (propuse în temeiul art. 19 alin (1) lit.
a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);
 beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau
măsurilor aferente din sM 19.2 (propuse în temeiul art. 19 alin (1) lit. a) pct.(iii) din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013).

CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI PENTRU MASURA 6.3- “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici:
 • să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producție standard) – fermă mică.

Stabilirea dimensiunii economice a exploatației se calculează conform situaţiei existente la
momentul depunerii Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS – APIA din perioada de
depunere stabilită conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA/ ANZ,
precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima
perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a Cererii unice de plată pe suprafaţă
în IACS, stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/ sau în Registrul
Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă
de data depunerii Cererii de finanţare.

Calculul dimensiunii economice se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii
de depunere proiecte:
Pentru sesiunea de proiecte curentă derulată după începerea sesiunilor de înregistrare a cererilor
de plată pe suprafață (APIA) se consultă și listează înregistrările din IACS – APIA din anul depunerii
Cererilor de finanțare.

Prin excepţie, în cazul exploataţiilor consolidate după închiderea campaniei de depunere a
Cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de
depunere aferentă anului 2021, se vor accepta şi înscrierile în APIA în afara campaniei respective,
prin cererea de transfer definitiv a exploatației (suprafeţelor) din anul 2021 înregistrată la APIA
cu precizarea implicit a transferului drepturilor de plată aferente.

Documentele mai sus menţionate, vor fi însoţite de o adeverinţă APIA din care să reiasă structura
exploataţiei.

 • să fi înregistrat exploataţia agricolă, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.
Fermier-6.3-PNDR-CONSULTANTA ACCESARE FONDURI EUROEPENE PENTRU PROIECTE europene UTOPIAN consultanta si proiectare
Fermier-6.3-PNDR-CONSULTANTA ACCESARE FONDURI EUROEPENE PENTRU PROIECTE europene UTOPIAN consultanta si proiectare

CRITERIILE DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI (Grila de punctaj) PE MASURA 6.3-Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
2 consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
3 consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru cele care au un punctaj estimat (evaluare/
prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar menționat în anunțul de lansare a
sesiunii de depunere a proiectelor.

Pentru această submăsură pragul minim este de 15 de puncte și reprezintă punctajul minim sub
care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare.

N.B.! Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanţare, solicitantul să identifice,
obiectiv, punctajul estimat (evaluare, prescoring) pe care acesta îl întrunește şi pe care trebuie
să îl menționeze în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”
și în Planul de afaceri și secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite.

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător
lunii respective, vor fi declarate neconforme și nu vor mai intra în procesul de selecție. Solicitanții
vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.
Scorarea unui proiect se realizează în baza principiilor de selecţie de mai sus.


CONTACTEAZĂ-NE!

Alte surse de bani pentru afacerea ta:

Proiectare de Constructii

Departamentul nostru de proiectare are colegi pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații). Avem implementate sute de proiecte care împreună adunate ajung la valori de ordinul zecilor de milioare de euro.

Proiecte de Case, deja finalizate!

Departamentul nostru de proiectare a efectuat foarte multe lucrări de PROIECTE DE CASE până acum și acum putem să vă oferim proiecte de case mici la preturi mici ce deja au fost aprobate de către autorități.

Proiectele noastre de case mici au fost  alcătuite de către toți colegii noștrii, pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații)

Creare de site-uri web

Realizarea de site-uri web și de promovarea în mediul online pentru proiectele de fonduri europene  este absolut necesară pentru o afacere. Vei putea astfel ca să fii găsit de către clienți în timp ce tu îți faci treaba, și,dacă ai noroc, vei fi sunat ca să ți se ofere de muncă/să vinzi/etc..

De aceea, am venit în întâmpinarea voastră ca să scoatem \”Norocul\” din ecuație și să vă ajutăm .

Accesare fonduri europene

Știați că la o renovare majoră sau chiar și pentru o închiriere de locuință legea românească spune că este obligatoriu ca aceea construcție să aibă un certificat energetic?

Eliberarea de certificate energetice și executarea de Audit-uri Energetice pentru construcții este o obligație LEGALĂ! Adică nu este ceva ceea ce ar trebui, ci este obligatoriu prin lege ca o construcție să aibă un certificat energetic. Aflați mai multe pe site.

Serviciile noastre pe langă accesarea de fonduri europene

Oferim o gamă variată de servicii pentru afacerea ta

Firma de accesare de fonduri europene nerambursabile UTOPIAN oferă și alte servicii conexe, considerate necesare de către alți beneficiari de proiecte scrise pentru accesarea fonduri nerambursabile.

×
Call Now Button