Vrei 15.000 euro (Tu pui 0 lei) ? Masura 3 pt fermieri!

În acest articol vei găsi toate informatiile necesare ca să stii dacă poți accesa fonduri europene pentru afacerea ta pe masura 3! Vei găsi mai jos și grila de punctaj după care proiectul taă este judecat, alături de proiectele altor fermieri ce doresc accesarea de fonduri europene nerambursabile în anul 2021.

Te invităm să ne contatezi dacă sunt prea multe informații sau dacă dorești să accesezi fonduri europene, după ce ți-ai analizat situația potrivit grilei de punctare de mai jos.


Masura 3-Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

PE SCURT


SCOPUL masurii 3 este acela de sprijinire a investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

BENEFICIARII :

· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

SPRIJINULNERAMBURSABIL pentru masura 3-6 de 15.000 Euro:

· se acordă în două tranșe astfel:

– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol)Am nevoie de consultant?

Daca nu iti place inchisoarea, da!

E vorba de multa responsabilitate la manevrarea facturi, documente si formulare de cerere a banilor, si restul de hartii..Daca faci mici greseli, precum sa crezi ca dupa ce ai primit banii faci tu o mica schimbare, ca nu te-a controlat nimeni, si schimbi de exemplu ceva asumat de tine, vei da toti banii inapoi, cu dobanda! De aceea, ar trebui sa alegi o firma de consultanta nu doar dupa un procent pe care ti-l mentioneaza, dar si dupa ce stiu sa faca si dupa ce iti ofera!

De ce sa ne alegi pe noi?

Noi suntem o firma de proiectare si de consultanta..Adica noi iti oferim si consultanta, dar si proiectarea de constructii. Toate acestea reprezinta cheltuieli platite de catre Uniunea Europeana, adica nu ne platesti tu! Dar noi iti facem si proiectul de constructii, si consultanta. Asadar, daca vrei de exemplu o hala pentru crearea de ambalaje, inginerii nostrii se vor ocupa de tot, de la hartii la asistenta atunci cand hala se construieste ca sa nu existe probleme.

Cum fac altii?

Iti iau banii pe consultanta , nu mai raman bani pentru proiectare , si ai un proiect prost, ce costa mult mai mult decat credeai, si decat ai cerut tu bani…Si ghici cine va plati pentru tot?

Ce anume iti oferim?

Intai, consultanta daca ai un punctaj bun pe grila, si proiectul tau are sanse. Daca asa e cazul, ne suni si incepem sa vorbim. Apoi vom ajunge la proiectarea de constructii, si vei stii exact daca te incadrezi sau nu in acei bani, si inginerii nostrii te vor ajuta ca sa te incadrezi. Asadar, vei avea si preturi corecte, si cand vei primi banii europeni, vei incepe constructia, ajutat de noi, si te vom ajuta si pe timpul inaltarii acelei constructii, lamurind probleme cu constructorul/executantul , ca sa nu ai probleme . Asadar, noi ne ocupam de tot, si tu stai linistit!


Prevederi generale pentru masura – “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Submăsura 3-6 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” se încadrează, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare, în măsura 06 „Dezvoltarea exploataţiilor și a întreprinderilor” şi contribuie la domeniul de intervenție DI 2A
„Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea creşterii participării pe piaţă şi a orientării spre piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole”.

Submăsura „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop:

  • îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
  • creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevăzute în Planul de afaceri.

În cadrul acestei sesiuni, proiectele care vizează dezvoltarea fermelor din UAT-urile din zona montană vor beneficia de alocare distinctă.

Încadrarea exploatației într-un UAT din zona montană, se va marca în Cererea de finanțare și trebuie să corespundă cu înregistrarea în IACS – APIA (localităţile marcate cu abrevierea ANC-ZM)

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU MASURA – “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

În cadrul acestei submăsuri se va acorda sprijin prin Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI), în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020. Astfel această submăsură deschide o cale către o redresare economică rezistentă, durabilă și digitală prin
dezvoltarea fermelor mici.

În cazul dezvoltării fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei
acestora, conducând la redresare economică și reziliență.
În cadrul Planurilor de afaceri vor fi prioritizate și promovate activitățile de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd cât și agricultura de precizie, în vederea protejării solului și a utilizării cât mai eficiente a apei, energiei și inputurilor.

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație
agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate;să fie persoane juridice române;

să acţioneze în nume propriu;

să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;

să aibă studii minime de 8 clase;

să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de

finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:

persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:

ca persoană fizică autorizată;

 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

 ca întreprindere familială;

 societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr.31/

1990, reprezentată prin:

 asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

o asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul

persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercitcontrolul efectiv pe întreaga durată de valabilitatea Decizi

În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant
( „societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L.- D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/
2011 cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare
pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare.

să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici, indiferent
de forma de organizare economică;
 să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor
art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice
etapă de derulare a proiectului.

Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă
care accesează/ a accesat submăsura

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
 are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O (valoare producţie standard)
 este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de
Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie
în Registrul agricol, de către solicitant:

  • în nume propriu (persoană fizică) sau
  • sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul
    submăsurii

În cadrul unei familii (soț/ soție), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin,
indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii (PFA,
II, IF, SRL).
Verificarea se face și în cazul soțului/ soției care au beneficiat de acest tip de sprijin pentru aceeași exploatație și care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007 – 2013, aferente beneficiarilor măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141.
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare.
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/ extinderi și a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de contrucții montaj, contractele care conferă dreptul de folosință vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare și monitorizare a proiectelor.
În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/ societăţii.
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuţie a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare.

Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a proiectului se va păstra sectorul dominant
pentru care proiectul a fost selectat şi contractat.


Categoriile de solicitanţi ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:
 solicitanții/ beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care NU achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea – deciziilor de finanțare;
 beneficiarii măsurilor 112 – „Instalarea tinerilor fermieri” sau 411-112 din cadrul PNDR 2007-2013;
 beneficiarii măsurilor 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” sau 411-141 care nu au finalizat Deciziile de finanţare din PNDR 2007-2013 Decizia de finanțare se consideră finalizată după acordarea ultimei tranșe de plată;
 beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau ai măsurilor omoloage din sM 19.2 Dezvoltare locală LEADER (propuse în temeiul art. 19 alin (1) lit.
a) pct. (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013);
 beneficiari ai PNDR 2014-2020 sM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau măsurilor aferente din sM 19.2 (propuse în temeiul art. 19 alin (1) lit. a) pct.(iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013).

CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI PENTRU MASURA 3- “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

  • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici:
  • să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producție standard) – fermă mică.

Stabilirea dimensiunii economice a exploatației se calculează conform situaţiei existente la momentul depunerii Cererii de finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS – APIA din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA/ ANZ,
precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

Astfel, dimensiunea economică se va calcula pe baza înregistrărilor în nume propriu din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare/ actualizare) a Cererii unice de plată pe suprafaţă în IACS, stabilită conform prevederilor legislației naționale în vigoare şi/ sau în Registrul
Exploataţiei la ANSVSA, precum şi în Registrul agricol efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanţare.

Calculul dimensiunii economice se realizează astfel, în funcţie de perioada de desfăşurare a sesiunii de depunere proiecte:
Pentru sesiunea de proiecte curentă derulată după începerea sesiunilor de înregistrare a cererilor de plată pe suprafață (APIA) se consultă și listează înregistrările din IACS – APIA din anul depunerii Cererilor de finanțare.

Prin excepţie, în cazul exploataţiilor consolidate după închiderea campaniei de depunere a Cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere aferentă anului 2021, se vor accepta şi înscrierile în APIA în afara campaniei respective,
prin cererea de transfer definitiv a exploatației (suprafeţelor) din anul 2021 înregistrată la APIA cu precizarea implicit a transferului drepturilor de plată aferente.

Documentele mai sus menţionate, vor fi însoţite de o adeverinţă APIA din care să reiasă structura exploataţiei.

  • să fi înregistrat exploataţia agricolă, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.
Fermier-6.3-PNDR-CONSULTANTA ACCESARE FONDURI EUROEPENE PENTRU PROIECTE europene UTOPIAN consultanta si proiectare
Fermier-PNDR-CONSULTANTA ACCESARE FONDURI EUROEPENE PENTRU PROIECTE europene UTOPIAN consultanta si proiectare

CRITERIILE DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI (Grila de punctaj) PE MASURA 3-Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
2 consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici
3 consultant.accesare.fonduri.europene.ngutopiandecore accesare-fonduri-europene-pentru-fermele-mici

Foloseste acest formular de mai jos ca sa te mai anuntam cand mai apar noi buzunare din care poti accesa fonduri europene nerambursabile.

Daca ai urmarit grila de punctaj si ai un punctaj de peste 50, sau macar aproape, hai sa ne auzim !

0755873053 este numarul la care poti suna!

Vrei să te anuntăm când mai apar fonduri europene pe care ai putea să le accesezi?

Dacă vrei să te anunțăm când găsim fonduri europene nerambursabile,multe din ele fară să pui tu prea mulți bani, tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos și să bifezi aceea casută, apoi să apeși pe TRIMITE!

Alte surse de bani pentru afacerea ta:

Proiectare de Constructii

Departamentul nostru de proiectare are colegi pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații). Avem implementate sute de proiecte care împreună adunate ajung la valori de ordinul zecilor de milioare de euro.

Proiecte de Case, deja finalizate!

Departamentul nostru de proiectare a efectuat foarte multe lucrări de PROIECTE DE CASE până acum și acum putem să vă oferim proiecte de case mici la preturi mici ce deja au fost aprobate de către autorități.

Proiectele noastre de case mici au fost  alcătuite de către toți colegii noștrii, pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații)

Creare de site-uri web

Realizarea de site-uri web și de promovarea în mediul online pentru proiectele de fonduri europene  este absolut necesară pentru o afacere. Vei putea astfel ca să fii găsit de către clienți în timp ce tu îți faci treaba, și,dacă ai noroc, vei fi sunat ca să ți se ofere de muncă/să vinzi/etc..

De aceea, am venit în întâmpinarea voastră ca să scoatem \”Norocul\” din ecuație și să vă ajutăm .

Accesare fonduri europene

Știați că la o renovare majoră sau chiar și pentru o închiriere de locuință legea românească spune că este obligatoriu ca aceea construcție să aibă un certificat energetic?

Eliberarea de certificate energetice și executarea de Audit-uri Energetice pentru construcții este o obligație LEGALĂ! Adică nu este ceva ceea ce ar trebui, ci este obligatoriu prin lege ca o construcție să aibă un certificat energetic. Aflați mai multe pe site.

Serviciile noastre pe langă accesarea de fonduri europene

Oferim o gamă variată de servicii pentru afacerea ta

Firma de accesare de fonduri europene nerambursabile UTOPIAN oferă și alte servicii conexe, considerate necesare de către alți beneficiari de proiecte scrise pentru accesarea fonduri nerambursabile.

Află mai multe
Contacteaza-ne!