Măsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole-Fonduri europene pentru fermieri

[convertkit form=2659418]

Măsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole-Fonduri europene pentru fermieri

Care e scopul acestei masuri ?


SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.


Ce obiective se vor a fi indeplinite prin această masură?


OBIECTIVELE DE INDEPLINIT PRIN MASURA 4.1- Investitii in exploatatii agricole sunt:

 • îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

Cine poate accesa fonduri europene pe această masură?


BENEFICIARII PENTRU ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:

 • Fermieri ( PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice)
 • Societăți (adică firme) (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat),
  • cooperative agricole,
  • institute de cercetare-dezvoltare
  • centre,
  • staţiuni
  • unități de cercetare-dezvoltare și didactice
  • composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
  • grupuri și organizații de producători.

Așadar, cei ce pot accesa fonduri europene nerambursabile folosind această măsură sunt cei ce au fost enumerați mai sus.

Câți bani poți accesa folosind această măsură de fonduri europene nerambursabile?

SPRIJINUL NERAMBURSABIL (adică banii la care poți să ajungi ) sunt:

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 350.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.000.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 600.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

● 1.000.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250.000 și 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

 700.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing);

● 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing).

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

● 400.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă;

● 1.000.000 Euro pentru proiecte care vizează condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartof;

● 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv conditionare);

● 800.000 Euro pentru legume și cartofi (producție primară, conditionare și marketing);

 1.500.000 Euro pentru legume în spații protejate (producție primară, conditionare și marketing).

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul: a) investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare și b) investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică)  din R(UE) nr. 1305 / 2013


Cum pot aplica pentru aceste fonduri europene nerambursabile?

Ca să poți accesa fonduri europene pentru fermieri, trebuie să fi citit conditiile de mai sus ! Noi mai jos vom trece și GRLILA DE PUNCTAJ, adică elementul după care ideea ta de afaceri este judecată. MAI JOS! Citește așadar până mai jos și vezi unde te aflii. Așa o să știi câte puncte ai putea sa ai din 100 maxime, deci știi exact cate sanse ai! Dupa aceea, pentru a ajunge la aceste fonduri europene nerambursabile pentru fermieri va trebui să contactezi un consultant, precum sunt cei din departamentul nostru de consultanta, cu ajutorul cărora banii europeni te vor ajuta să te dezvolți.

Dar, ca sa revenim, depunerea la acest tip de buzunar cu fonduri europene se face folosind internetul( se face online)

Pot sa lucrez cu un consultant din alt oras?

Da, consultanta se poate face de oriunde din lume, si depunerea proiectului se va face ONLINE (PE INTERNET) . Deci nu trebuie să te deranjeze faptul că consultantul pe care l-ai sunat e in alt judet, asta nu e o problemă!

Ce fel de beneficiar poate accesa aceste fonduri? Trebuie sa am firma?

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile sunt enumerati mai jos

 • Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 4.1 sunt fermierii definiți în
  acord cu prevederile R 1305/ 2013, R 1307/ 2013 si PNDR 2014-2020 astfel, beneficiarii
  fermieri sunt definiți în cadrul PNDR 2014-2020 ca fiind persoane fizice autorizate,
  întreprinderi individuale, întreprinderi familiale așa cum sunt definite în OUG 44/ 2008,
  sau persoane juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau
  juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în
  temeiul legislației naționale, ale căror exploatații se situează pe teritoriul României şi
  care desfășoară o activitate agricolă;

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare- dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora),– doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.
 • În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/ 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele majorității membrilor acționari care au calitatea de fermieri.
 • Grup de producători și Organizație de producători (constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/ 2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor) iar investiţiile realizate să deservească interesele majorității membrilorcare au calitatea de fermieri.

Ce conditii minime trebuie sa indeplinesc?

Atenție!
Este important ca înainte de depunerea Cererii de finanțare, să identificaţi, obiectiv, punctajul pe
care aceasta îl întruneşte şi să-l menţionaţi în Cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul
de proiect şi beneficiar”.
Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră este necesar
să prezentaţi în cadrul Studiului de fezabilitate toate informaţiile concludente în acest sens, iar
documentele justificative vor susţine aceste informaţii.
În cazul depunerii a două proiecte, solicitantul/ beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească
existenţa cofinanţării private pentru ambele proiectele.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea acestor fonduri europene nerambursabile pentru fermieri sunt :

 • beneficiarul trebuie sa se afle pe lista celor eligibili( sa indeplinească conditiile de mai sus)

Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minimum 8.000 SO, iar în cazul tinerilor fermieri care au finalizat implementarea planului de
afaceri în cadrul submăsurii 6.1, tinerilor care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii
cererii de sprijin pentru aceasta submăsură sau care au primit sprijin prin programul derulat de
Agenția Domeniilor Statului (conform legislației în vigoare); dimensiunea minimă, la
depunerea Cererii de finanțare, trebuie să fie de 12 000 euro SO și nu trebuie să depășească
100 000 euro SO;

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de finanțare,
punctului din cadrul Cererii de finanțare – Stabilirea categoriei de fermă (exploatație agricolă) –
după cum urmează:

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia,
respectiv, investiţii în unitatea/ unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc
exploataţia, extinderea/ diversificarea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii
proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică extinderea profilului agricol), extinderea
diversificarea exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de producţie, dimensiunea
se va calcula pe baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere a cererii unice de
plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere
stabilită conform legislației naționale din anul depunerii Cererii de finanțare şi/ sau a ultimei
înregistrări/ actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel
mult 30 de zile faţă de data depunerii Cererii de finanțare/ Paşapoartelor emise de ANZ ţinând
cont după caz, de Nota explicativă a RICA din subsolul tabelului SO din cererea de finanțare .
În cazul în care expertul nu regăsește în IACS suprafaţa de teren menţionată de solicitant în
tabelul cu SO sau există diferenţe între suprafaţa de teren declarată în proiect şi cea din IACS,
expertul va solicita APIA să certifice că solicitantul s-a înscris în sistem/ evidențele APIA cu
suprafaţa declarată în Cererea de finanţare.

În situațiile excepționale în care solicitantul depune proiect de modernizare/extindere și nu
figurează cu cerere unică de plată la APIA (este neeligibil pentru plată unică pe suprafață), dar
este înregistrat cu exploatația și deține RO la APIA, calculul dimensiunii economice se va realiza
pe baza terenului înscris la APIA așa cum apare în cererea unică de plată depusă ca proiect
(neeligibilă la plată) și a culturilor aferente. Situațiile exceptionale sunt determinate de faptul
că anumite culturi nu sunt eligibile la plata pe suprafață sau condițiile de accesare a sprijinului
pe suprafață de la APIA nu sunt îndeplinite.

(2) În cazul exploatațiilor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole
(solicitantul nu a depus nicio cerere unică de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare
de la APIA până la data depunerii Cererii de finanțare) dimensiunea economică va fi calculată
în baza suprafeței identificate în APIA și a datelor din cererea unică de plată depusă ca proiect
(neeligibilă la plată, înregistrată după termenul limită de depunere a cererilor unice de plată la
APIA) care se poate vizualiza în IPA online (vor fi luate în calculul dimensiunii economice și
animalele înregistrate în această cerere, dacă acestea există).

În situația specifică a sectorului zootehnic, în care exploatația desfăşoară pentru prima dată o
activitate agricolă (solicitantul nu a depus nici o cerere unică de plată la APIA până la data
depunerii Cererii de finanțare și nu are nicio întregistrare la APIA/ANSVSA) calculul dimensiunii
economice se va realiza pe baza numărului de animale previzionat în documentația tehnico-
economică a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare/an agricol, ca urmare a
realizării investițiilor propuse prin proiect.

În cazurile persoanelor fizice care s-au autorizat în anul depunerii cererii de finanțare în PFA, ÎF
şi ÎI și nu au depus nicio cerere unică de plată la APIA ca persoane autorizate calculul
dimensiunii economice se face pe baza respectivei exploatații deținute în istoricul
APIA/ANSVSA (chiar dacă din punct de vedere al codului unic de înregistrare la APIA, entitățile
sunt diferite).

În cazul proiectelor depuse de formele asociative se vor însuma dimensiunile economice ale
exploataţiilor tuturor membrilor fermieri (în cazul cooperativelor, doar a membrilor acționari).
Conform prevederilor fișei măsurii, anexă la ghid, prin intermediul formelor asociative
(cooperative agricole,grupuri și organizații de producători), sprijinul vizează toate exploatațiile
agricole membre, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 8.000 € SO, cu condiția ca
dimensiunea economică totală, obținută prin însumarea dimensiunilor economice ale
exploatațiilor membrilor formei asociative, să fie peste 8.000 SO la momentul depunerii cererii de
finanțare.

În cazul solicitanților forme asociative, evaluatorul interoghează sistemul electronic al
APIA/ANSVSA pentru fiecare membru pe baza tabelului centralizator prezentat de forma
asociativă în documentația aferentă cererii de finanțare, fără obligativitatea ca aceasta să mai
prezinte copii ale cererilor unice de plată de la APIA pentru fiecare membru în parte.

De asemenea, în cazul în care o formă asociativă este înscrisă la APIA, dimensiunea economică a
exploatației acesteia se va cumula cu dimensiunile economice ale exploatațiilor membrilor (în
cazul cooperativelor, a membrilor acționari).

În cazul în care doar forma asociativă are exploatație înscrisă în APIA, se va lua în considerare
dimensiunea economică a acesteia (cazul în care respectiva formă asociativă vine în nume
propriu).

Investiția trebuie să deservească interesele majorității membrilor (în cazul cooperativelor, ale
membrilor acționari).

Investițiile realizate de formele asociative în nume propriu sunt investiții colective.

Atenție!
Pentru măsurile lansate în perioada de tranziție 2021-2022 vor fi utilizate valorile coeficienților
standard validate, respectiv SO 2013.

Clarificări cu privire la calculul dimensiunii economice:
În cazul în care în exploatație există erbivore, furajele sunt considerate destinate hrănirii acestora
și fac parte din producția corespunzătoare erbivorelor și furajelor.
În cazul în care în exploatație nu există erbivore (și anume bovine, ovine sau caprine), furajele (și
anume, rădăcinoase furajere, plante recoltate verzi, pășuni și fânețe) sunt considerate destinate
comercializării și fac parte din producția culturilor arabile.
În cazul fermei mixte dimensiunea economică se calculează prin însumarea producției standard
aferentă culturilor vegetale (cu excepția culturilor furajere) cu producția standard a efectivelor de
animale.
Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o
asociaţie/ cooperativă care are concesionate/ închiriate suprafeţe agricole reprezentând pajişti și
pășuni, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 45/2021, vor menționa în cadrul Studiului de
fezabilitate toate angajamentele luate ca urmare a aderării la acea asociaţie/ cooperativă şi vor
prezenta în cadrul acestuia măsuri sinergice, având în vedere că o perioadă importantă de timp
animalele nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În SF se vor menționa codurile ANSVSA (al
solicitantului şi asociaţiei/ cooperativei) în vederea verificării transferului animalelor pentru
calculul adecvat al dimensiunii economice a exploatației.

Ce cheltuieli pot face?

Afla mai jos la ce poti folosi aceste fonduri europene nerambursabile pentru fermieri si la ce NU le poti folosi. Eligibil inseamnă că e bine, că le plătește Uniunea Europeană!

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau
necorporale2, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și
procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor
de desfacere și comercializare, inclusiv distribuitoare automate pentru comercializare
produse agricole conditionate și/ sau ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi
comercializate exclusiv propriile produse agricole/ sau ale membrilor grupurilor de
producători/ organizațiilor de producători sau ale membrilor acționari în cazul
cooperativelor agricole și cheltuieli de marketing;
În cadrul pachetelor 4.1.1 și 4.1.4 operațiunile ce presupun construcții montaj nu sunt
eligibile;
În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita
a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro: – înființarea unui site –
pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, atât cele în stare proaspată cât și
cele condiționate și/ sau procesate);

 • crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu
  crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;
 • crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate
  care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau
  înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse
  achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv
  remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote
  alimentare în scopul comercializării produselor agricole;
  Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate
  fermelor zootehnice și a celor legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea
  și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;

Cheltuieli generate de achizițiile de mașini și utilaje agricole, echipamente, facilități de
stocare și condiționare în exploatațiile viticole;
Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a
utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;
Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare în
cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă precum:

 • echipamente pentru irigații ce nu necesită lucrări de construcții montaj respectiv,
  echipamente de udare de tip instalații cu tambur și furtun destinate udării suprafețelor
  mici, medii sau mari (IATF), instalații de irigat tip pivot, aspersoare, instalații de irigații
  prin picurare, rampe autodeplasabile, motopompe (acționate cu motor termic),
  rezervoare pentru acumularea/stocarea apei pentru irigații, echipamente pentru
  determinarea umidității solului;
 • echipamente pentru desecare, drenaj care nu presupun construcții montanj precum
  motopompe (acționate cu motor termic), inclusiv accesorii necesare funcționării.
  Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de
  piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, inclusiv remorcile speciale
  pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, combine, utilaje agricole pentru
  efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și
  gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere,
  generatoare terestre antigrindină etc);

Atenție! Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a
fluxului tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spațiile destinate personalului de producție:
laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a
șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.);

Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor
fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde** (prevăzute în secțiunea ”Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6);
Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse
regenerabile doar ca o componentă secundară a proiectului;
Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013,
Achiziționarea de sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a culturilor şi a
fluxurilor tehnologice din exploataţia agricolă, sisteme de iluminat perimetral şi/ sau al zonelor
unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei agricole, stație meteo, cabine pază;
În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt
cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

 • cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru
  consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,
  potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi
  autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
  Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.
  45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi
  autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele
  minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
  b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/ sau analize privind durabilitatea economică și de mediu,
  Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în
  conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
  (d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de
  construcții – montaj.
Cheltuielile de consultanţă - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții sunt
eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea
fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru
întocmirea dosarului Cererii de finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de
plată doar în cazul în care aceste servcii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt
evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de
proiect.

DECI CHELTUIELILE CU CONSULTANTA OFERITA DE NOI CA SA VA AJUTAM SUNT PLATITE DE CATRE UNIUNEA EUROPEANA, SI NU DE FERMIERUL CE DORESTE ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE!

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Cheltuieli neeligibile inseamnă ca nu este indicat sa le faceti, ca le platiti din banii dvs. In materie de fonduri europene nerambursabile pentru fermieri , trebuie sa stiti aceată diferentă.

 • Achiziţia de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat exclusiv prin instrument financiar;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă, cu exceptia sprijinului acordat exclusiv prin instrument financiar;
 • Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturi);
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole cu excepția sprijinului acordat pentru finanțarea fondului de rulment prin instrument financiar în conditiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/ 2013 sau 25a (11) din Regulamentul nr 1303/ 2013 cu modificările şi completările ulterioare;

Adaptarea la standardele UE în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) si
investitiile in exploatatiile viticole, în cazul sprijinului acordat exclusiv prin instrument
financiar;

 • Cheltuielile pentru care organizatiile de producatori au aplicat PO aferent FEGA;
 • Cheltuielile cu înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă;
 • Cheltuieli cu sisteme de irigații în exploatațiile viticole și investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole;
 • Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;
 • În cazul pachetelor 4.1.1 și 4.1.4 nu sunt eligibilie achizițiile de mijloace de transport specializate și remorcile și autoremorcile specializate ce pot fi utilizate pentru transportul produselor destinate comercializarii (ex. autocisterne, autoizoterme, autorulote alimentare, rulote alimentare etc).
 • În cadrul pachetului 4.1.4 investițiile în sisteme de irigații, desecare, drenaj nu sunt eligibile.

Atenție!
 Demarcare PNS cu sM 4.1: Conform demarcării dintre programe, cheltuielile finanțate
prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS și PNDR) solicitate de fermierii care
gestionează exploatațiile viticole, nu sunt eligibile prin PNDR.
 Demarcare PNA cu sM 4.1: Solicitanții care au accesat sprijin prin Programul Național
Apicol aprobat, pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa
PNDR submăsura 4.1 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin
PNA (adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar), iar lista de
cheltuieli decontată prin PNA va deveni neeligibilă în proiectul depus pe sM4.1.
Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM4.1 PNDR pentru
cheltuieli care nu sunt eligibile prin PNA.

Cheltuieile comune PNA și PNDR sunt:
Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral;

 • Achiziționarea de accesorii apicole;
  colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de
  ceară, maturator;
 • Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție;
  Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorci/pavilioane apicole și
  mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral; Achiziția de către formele asociative de
  echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali;
 • Achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii;

Pentru Organizațiile de producători din sectorul legume-fructe care aplică Programe
Operaționale finanțare prin Pilonul I, se vor face verificări încrucișate cu APIA pentru evitarea
dublei finanțări.

Cheltuielile neeligibile generale din aceasta masura pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru fermieri , în conformitate cu capitolul 8.1 PNDR, sunt:
cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care
pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare;
cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport
persoane;
cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri
eligibile;
cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013, cu
modificările ulterioare și anume:
o dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma
unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de
garantare;
o achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;
o taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice
pentru instrumente financiare;
o în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile
generale și cheltuielile de asigurare .
o Cheltuielile cu investițiile în cadrul exploatațiilor pomicole sprijinite prin
intermediul M 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” pentru darea de fonduri europene nerambursabile pentru fermieri cu următoarele excepții:

 • cele destinate colectării, depozitării, condiționării și procesării produselor care provin din
  sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie
  primă secundară;
 • cele destinate culturilor mixte – de exemplu alun micorizat, culturi asociate.
 • Cele două excepții de mai sus se aplică doar dacă din punct de vedere valoric (valoare eligibilă),
 • componenta investițională majoritară din proiect (>50%) vizează sectorul agricol.

GRILA DE PUNCTAJ- VEZI CE SANSE AI!

masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri

masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri

masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri

masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri

masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri
masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri

masura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-fonduri-europene-pentru-fermieri

Alte surse de bani pentru afacerea ta:

Proiectare de Constructii

Departamentul nostru de proiectare are colegi pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații). Avem implementate sute de proiecte care împreună adunate ajung la valori de ordinul zecilor de milioare de euro.

Proiecte de Case, deja finalizate!

Departamentul nostru de proiectare a efectuat foarte multe lucrări de PROIECTE DE CASE până acum și acum putem să vă oferim proiecte de case mici la preturi mici ce deja au fost aprobate de către autorități.

Proiectele noastre de case mici au fost  alcătuite de către toți colegii noștrii, pe TOATE specialitățile necesare pentru o construcție (Inginerie Structurală, Arhitectură și Instalații)

Creare de site-uri web

Realizarea de site-uri web și de promovarea în mediul online pentru proiectele de fonduri europene  este absolut necesară pentru o afacere. Vei putea astfel ca să fii găsit de către clienți în timp ce tu îți faci treaba, și,dacă ai noroc, vei fi sunat ca să ți se ofere de muncă/să vinzi/etc..

De aceea, am venit în întâmpinarea voastră ca să scoatem \”Norocul\” din ecuație și să vă ajutăm .

Accesare fonduri europene

Știați că la o renovare majoră sau chiar și pentru o închiriere de locuință legea românească spune că este obligatoriu ca aceea construcție să aibă un certificat energetic?

Eliberarea de certificate energetice și executarea de Audit-uri Energetice pentru construcții este o obligație LEGALĂ! Adică nu este ceva ceea ce ar trebui, ci este obligatoriu prin lege ca o construcție să aibă un certificat energetic. Aflați mai multe pe site.

Serviciile noastre pe langă accesarea de fonduri europene

Oferim o gamă variată de servicii pentru afacerea ta

Firma de accesare de fonduri europene nerambursabile UTOPIAN oferă și alte servicii conexe, considerate necesare de către alți beneficiari de proiecte scrise pentru accesarea fonduri nerambursabile.

×
Call Now Button